หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านขวาง

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล บ้านขวาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
โครงสร้างอบต.บ้านขวาง
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านขวาง
สมาชิกสภา อบต.บ้านขวาง
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวฃน
ข้อมูลข่าวสาร
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมระบบภายใน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์ อบต.
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.บ้านขวาง ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียดข่าว :

 

 


ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

…………………………………

                        ด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล   จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน     ส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล     อาศัย

อำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗         เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล  ข้อ    และประกาศคณะ กรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑๑)   พ.ศ. ๒๕๕๐    ลงวันที่ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ข้อ ๘๖    และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล      ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕ ข้อ ๕๔ (๓)  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                                                .๑ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ๖   จำนวน    ตำแหน่ง

                                                ๑.๒  ตำแหน่ง  นักบริหารการศึกษา  ระดับ    จำนวน    ตำแหน่ง

                            .  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ผนวก ๑)

 

.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบถ้วนในวันรับสมัคร

                             ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นพนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๖

                             ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล

() มีสัญชาติไทย

                                    () มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                                    () เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                                    () ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

 

- ๒ -

 

                                    () ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด

                                    () ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น

                                    () ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                                    () ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                    () ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                                        

                                    (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                                    (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น

                                    (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น

                                    (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

                             .๓ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังนี้

                                    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ๖)

            . ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่  .อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง และ                                

                                    . ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานด้านบริหาร งานทั่วไปหรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานท้องถิ่นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า

๑ ปี

ตำแหน่ง  นักบริหารการศึกษา  ระดับ ๖

                                    ๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการศึกษา  หรือทางอื่น ที่ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดและ

                        ๒. ดํารงตําแหนงในระดับ ๖  หรือที่ก.อบต. เทียบเทา  โดยตองปฏิบัติงานทางดานการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑ ปี

-๓-

 

                   .  การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ

.๑ ให้ผู้มีสิทธิและประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง    อำเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่วันที่  ๑๐ - ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ

 

.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้

.๑ ใบสมัคร (ผนวก ๒)

.๒ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ    ขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป 

๕.๓ สำเนาทะเบียนทะเบียนประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (..) ที่รับรองสำเนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่   จำนวน   ชุด

.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ชุด  

.๕ หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด อนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ๓)

.๖ แบบประเมินบุคคล (ผนวก ๔)

                                    .๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฯลฯ

 

. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

                                    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐ บาท (ชำระในวันสมัคร)

 

.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก หลักสูตรการสอบคัดเลือกแบ่งเป็น    ภาค  คือ

                                     .  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   ภาค ก.   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐   คะแนน)

                                     .๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งภาค ข. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ภาค ค.  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)

รายละเอียดการสอบคัดเลือกแต่ละภาค  ตามผนวก ๕   ท้ายประกาศฯ นี้


- ๔-

 

                   .  เกณฑ์การตัดสิน

                                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ร้อยละ  ๖๐  โดยคำนึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย

 

.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบ

                                    ๙.๑ คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  หมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก วัน  เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่  ๓๐   เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง   อำเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๙.๒ กำหนดวัน  เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือก  ดังนี้

 

เวลา

วันที่สอบ

๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐  น.

สถานที่สอบ

วันเสาร์ที่    กันยายน๒๕๕๕

วิชาภาคความรู้ ความ   สามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   (ภาค ข)

วิชาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   (ภาค ค)

ห้องประชุม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชั้น ๔   ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

                   ๑๐.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามผนวก ๖

 

๑๑.  กรณีการทุจริต

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้ ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทราบเพื่อพิจารณา ว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่   สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป

 

๑๒.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนน  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า     ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความ สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะประกาศ
- ๕ –

 

ผลสอบในวันที่  ๑๒  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

 

๑๓.  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                                    คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะขึ้นบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกได้ ไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๑๓.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว

๑๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

๑๓.๓ ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง

๑๓.๔ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่

๑๓.๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่        เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

                                                          (ลงชื่อ)

                                                                      (นายจักรกฤษณ์   ธีระอรรถ)

                                                  ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ

 

                                   

 

 

   
  [แนบไฟล์] :